اعضای هیئت مدیره

مدیر عامل : حسین رحیمی

مدرک تحصیلی :لیسانس مهندسی شیمی گرایش پلیمر

محل تحصیل : دانشگاه صنعتی اصفهان سال 70 تا    1374

سوابق  :   انجام بیست پروژهتحقیقاتی  در مجتمع فولاد مبارکه و ذوب آهن اصفهان